Logo

Statuten

____________________________________________________________

Vanaf 1/1/2019 gaan de nieuwe statuten in voege, u vindt ze hier.

____________________________________________________________

IGS WESTLEDE

is een opdrachthoudende Vereniging. 

Opgericht als Samenwerkende vennootschap blijkens onderhandse akte van stichting van 
17 september 1979 (B.S. van 17 april 1980). 

Klik hier voor de volledige statuten in pdf-formaat versie 20151201.

Hieronder een uittreksel uit de statuten: 

GECOORDINEERDE STATUTEN

na de buitengewone algemene vergadering van 24 maart 1998, de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2002; de naamswijziging op de Algemene vergadering van 17 juni 2014 en de buitengewone Algemene vergadering van 1 december 2015.

TITEL I - DEELNEMERS, NAAM, DOEL, ZETEL EN DUUR

Artikel 1:
De Intergemeentelijkde Samenwerking Westlede, in het kort IGS WESTLEDE, wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking. Het is een opdrachthoudende vereniging die haar bevoegdheden put uit de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van 28 december 1998.

Artikel 2:
De vereniging is samengesteld uit de oprichtende deelnemers alsmede de gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen die door de algemene vergadering als deelnemers werden aanvaard.

Artikel 3:
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet van 6 juli 2001, zijn de bepalingen van toepassing van het wetboek voor de vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 hebben de verbintenissen van de vereniging geen handelskarakter en vormt ze een publiekrechtelijke rechtspersoon.

Artikel 4:
De vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria en één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks met dat doel verband houden.
De werking van de vereniging is niet beperkt tot de bevolking van haar deelnemende gemeenten. De raad van bestuur kan, onder meer wat de tarieven voor de te leveren prestaties betreft, bijzondere voorwaarden vaststellen voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.

Artikel 5:
De zetel van de vereniging is gevestigd: Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
De vereniging mag één of meer exploitatiezetels vestigen.

Artikel 6:
De vereniging wordt opgericht voor een termijn van dertig jaar, en verlengd met een termijn van 18 jaar, die verstrijkt op 5 januari 2028.

Top